Bjerkreim elveeigarlag SA

Fiskesesongen 2021: 1.juni -t.o.m. 20. september

Begrenset kortsalg i perioden 1-14.juni

Fiskeregler

 • Fiskeren er selv ansvarlig for å sette seg inn i gjeldende lover og regler.
 • Alt fiske er og skal foregå bevegelig, nedstrøms dersom flere fisker på sammen plassen.
 • I en strekning som er avmerket med påler skal fiske begynne fra den øverste pålen dersom andre allerede fisker i strekningen. Utenfor strekninger avmerket med påler skal fisket begynne minst 50 m ovenfor andre fiskere. Det er ikke tillatt med rotering blant fiskere som fisker sammen dersom dette fører til utestengelse av andre. Ta hensyn til andre fiskere.
 • Fangstkvote
  • Juni: maks. 2 laks pr. fisker/døgn.
  • Juli-Sept: maks. 3 laks pr. fisker/døgn
  • All sjøørret er fredet og skal settes skånsomt ut igjen
 • Fangstkvoten og fiskekortet er personlig og kan ikke overføres andre. Kvoten følger fiskekortdøgnet eller hver dato for helg, uke og sesongkort. Fisket skal opphøre når kvoten er fylt. (Kvoten gjelder for fiskedøgn i hele Bjerkreimsvassdraget, inkl. Tengs) Fisk under 35cm skal slippes ut igjen.   
 • Gjenutsatt laks teller med i kvoten.(nytt 2022)
 • All fangst skal rapporteres til Bjerkreim elveeigarlag SA på fangstrapporteringskortet senest 24.september. 
  • 0 fangst skal også rapporteres
  • Fangst av pukkellaks og regnbueørret innrapporteres som egen art.
 • Respekter gjeldende sonegrenser.
 • Bruk av egen båt ikke tillatt (Gjelder ikke særrett)
 • Den dyrka marka skal ikke ferdes over, bruk stiene
 • Ta med rester av sen, engangsgriller og annet søppel hjem.
 • Fiskes det samtidig fra begge sider av elven skal midtlinje-prinsippet gjelde.
 • Egne regler gjelder for:
 • Storåna-Ørsdalen: All laks skal settes ut. Fiske med mark er ikke tillatt.
 • Oreåna/Odland: Fiske med mark er ikke tillatt
 • «LETT FISKE» blir automatisk innført ved vannføring på 10 m³/s (målt ved Gjedlakleiv målestasjon) Opphevelse av innført lett fiske skjer ikke automatisk, men blir vurdert av styret i Bjerkreimsvassdraget fellesforvaltning som avgjør når lett fiske skal opphøre, med bakgrunn i fremtidige værutsikter m. m. (nytt 2022)

Lett fiske er fiske med: • flue, hvor flytende dupp eller flytende fluesnøre utgjør kastevekten • mark med eller uten flytende dupp.

Sluk, spinner, wobbler og søkke er forbudt.

Catch & Release er ikke tillatt.

Det kan bli innført endringer i fiskeregler og kvoter i sesongen -hvis det oppstår spesielle forhold – f.eks. lav vannføring, høy temperatur m.m og ved midtsesongevalueringen 1.aug.

 

Barn /ungdom under 18 år fisker gratis i Bjerkreimselva, men alle må ha et fiskekort.

 • Vilkåret for gratis kortet er at barn/ungdommen kan fiske selvstendig.
  Er de avhengig av hjelp fra en voksen, må den som skal hjelpe ha kjøpt et vanlig fiskekort.
 • Den som fisker må sette seg inn i gjeldene fiskeregler og også ha nok kunnskap om forskjell på laks og sjøørret. Sjøørreten er fredet og skal settes ut igjen.
 • Fiskekortet gjelder kun for den sonen det er utstedt til- dvs skal det fiskes i flere soner, må fiskeren ha et fiskekort for hver sone.
 • Fiskekortet kan du få hos en av fiskekortselgerne, mot å betale et depositum på Kr. 200,- som refunderes når fiskekort/fangstrapporten leveres tilbake.
 • Husk innleveringsfristen senest 24.september.
 • Husk desinfisering av fiskeutstyret før fisket starter – kan gjøres hos alle fiskekortselgere.
 • Barn /ungdom desinfiserer gratis.

Kjøpte fiskekort refunderes ikke.

Tillatt redskap

Fiske med påmontert plastslange og dupp som kan fylles med vann er ikke tillatt.

Tillatt redskap er flue, sluk, spinner, wobbler og mark, som kan brukes i kombinasjon med søkke.

Multifilament snøre (f.eks. Fireline) er ikke tillat bruk i Bjerkreimsvassdraget.(nytt 2022)

Maks 3 spisser og en stang pr. fisker

Forskrift om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk

Kapittel 2. Definisjon av tillatte redskaper
§ 2. Stang og håndsnøre
Det er forbudt å bruke stang eller håndsnøre på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Stang og håndsnøre skal ikke forlates under fiske.

Tenk miljø, unngå blysøkke.

Brudd på reglene vil føre til inndragning av fiskekortet, eventuelt politianmeldelse.

Påbudt desinfisering -Vær på vakt mot fiskesykdommer!

Unngå spredning av fiskesykdommen Gyrodactylus salaris. Desinfisering av utstyr er påbudt ved første besøk til elva, og deretter etter at fiskeutstyr er blitt brukt i andre vassdrag. Det er fiskerens ansvar å sørge for at desinfiseringen blir gjennomført. Skal gjøres hos fiskekortselgere. Se eget oppslag på tavlene/internett for detaljer om desinfisering.

Husdyrsykdommer

For å hindre at norske husdyr kan bli smittet av farlige sykdommer som finnes i andre land må du ikke:

 • Gi dyra medbrakt mat eller kaste avfall i naturen
 • Gå inn i fjøs eller oppta kontakt med beitedyr og deres områder uten eiers tillatelse
 • Personer som har vært i munn- og klovsjuke land, har ikke adgang til husdyrrom eller beiter der husdyr oppholder seg.

 

   
 •